Stowarzyszenie Racja

Stowarzyszenie Racja

Naszym celem jest wspieranie rozwoju świadomości polityczno-gospodarczej społeczeństwa, poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów i seminariów. Jesteśmy otwarci na współpracę z różnymi podmiotami, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, aby w jak największym stopniu przyczynić się do poprawy sytuacji w Polsce.

Nasze projekty skupiają się na różnych obszarach: współpraca ze środowiskami polonijnymi, ochrona środowiska, rozwój edukacji, wspieranie przedsiębiorczości oraz walka z wykluczeniem społecznym. W ramach naszych działań wspieramy innowacyjne projekty, organizujemy spotkania z ciekawymi osobistościami, prowadzimy akcje edukacyjne w całej Polsce i poza jej granicami.

Dziękujemy,  że jesteście z nami.

Zarząd Stowarzyszenia Racja

Misja

Misją naszego Stowarzyszenia jest uczynienie Polski lepszą. Chcemy edukować ludzi o historii, kulturze, tradycji oraz systemie politycznym i gospodarczym Polski, aktywizować lokalne społeczności poprzez organizowanie pikiet, marszów i petycji. Chcemy docierać z naszymi postulatami do samych rządzących poprzez opiniowanie ustaw oraz tworzenie własnych w ramach inicjatywy obywatelskiej. Działamy też na polu naukowym, organizujemy konferencje, spotkania dyskusyjne i pracujemy nad raportami o stanie państwa i świata. Pragniemy budować świat oparty na równości szans, solidaryzmie i zaufaniu obywatela do państwa, w którym każdy jest jednakowo ważny i ma szerokie pole do samorozwoju.

Wizja

Dzięki temu przyczynimy się do rozwoju społeczno-gospodarczego Polski tak, aby żyło się w niej lepiej oraz stawała się coraz poważniejszym partnerem na arenie międzynarodowej.

Wartości